YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2005

1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Tokavuh Technologies Oy (myöhemmin Tarjoaja) sekä sopimuksen tekevä henkilö tai yritys (myöhemmin Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

Tätä sopimusta käytetään soveltuvin osin kaikkien Tarjoajan verkkopalveluiden (mm. webhotelli) sopimusehtoina.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai kun Tarjoaja on hyväksynyt Asiakkaan ja Asiakas on alkanut käyttää palvelua. Tarjoajalla on oikeus olla avaamatta palvelua harkintansa mukaan ja tarkistaa Asiakkaan luottotiedot.

4. Maksut

Jos Asiakkaan maksut erääntyvät maksamattomina, Tarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tarjoaminen. Asiakas vastaa kaikista mahdollisista viivästyskoroista ja perintämaksuista. Tarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden hintaa tai hinnoittelutapaa. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Verotuksesta tai lainsäädännöstä aiheutuvat muutokset tulevat voimaan ilman eri ilmoitusta.

5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Tarjoajan tarjoamaa palvelua sen palvelun ehtojen mukaisesti. Kaikkiin palveluihin pätevät seuraavat yleiset ehdot:

  • Asiakkaan kuuluu toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti ja noudattaa hyvää internet-tapaa
  • Asiakas ei saa luovuttaa tunnustaan ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Tästä erityisenä poikkeuksena tilanne, jossa Asiakkaan palvelun ylläpitoa hoitaa kolmas osapuoli. Tällöin Asiakas saa luovuttaa tunnuksen tälle kolmannelle osapuolelle, mutta on vastuussa kaikesta tunnuksella tehtävästä ylläpidosta
  • Asiakas pitää huolen että Tarjoajalla on Asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot. Asiakkaan vastuulla on päivittää yhteystiedot Tarjoajan järjestelmään tai toimittaa muuttuneet tiedot kirjallisesti tai sähköpostilla
  • Asiakas pitää huolen ettei hänestä johtuva liikennemäärä ja palvelinten kuormitus ylitä asetettuja rajoja. Jatkuva suuri liikennemäärä tai kuormitus voi johtaa maksujen korotuksiin. Tarjoaja varaa oikeuden rajoittaa palvelun saamaa kapasiteettia ja laskuttaa Asiakasta ylimenevästä osasta. Tarjoajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kuormituksesta ja sopia yhdessä kapasiteetin kasvatuksesta tai palvelun rajoittamisesta.
  • Asiakas pitää huolen ettei hänen sivuillaan ole lakien vastaista materiaalia ja antaa Tarjoajalle oikeuden poistaa kaikki laiton materiaali palvelimilta.

Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään asiakkaalta.

6. Tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

  • Tarjoajalla on velvollisuus pitää palvelu sopimusehtojen mukaisesti toiminnassa koko sopimuskauden ajan.
  • Jos Asiakkaan sivustolla on Suomen lain vastaista materiaalia, Tarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa sopimaton materiaali ilman eri ilmoitusta.
  • Tarjoaja ei vastaa verkkoyhteyksien toimivuudesta siltä osin kuin se ei ole Tarjoajan hallittavissa.
  • Tarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilapäisesti silloin kun se on välttämätöntä asennus-, muutos- tai huoltotöiden kannalta. Näistä keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Asiakkaalle.
  • Tarjoaja vastaa omasta huolimattomuudestaan johtuneista välittömistä vahingoista, rajoittaen vastuun kuitenkin kahden kuukauden kuukausimaksuja vastaavaan summaan.

7. Sopimusehtojen muutokset

Oikeus sopimusehtojen muutoksiin pidätetään. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Tarjoaja ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

8. Vapautusperusteet

Sopimusosapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopimusosapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voineet välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin kun olosuhde lakkaa.

9. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riitaisuudet, joista ei voida sopia, käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa määritellyn sopimusajan. Sopimus uusiutuu automaattisesti, ellei Asiakas tai Tarjoaja sitä irtisano kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Lisäksi Tarjoaja varaa oikeuden irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa Tarjoajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; on asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi tai sallii käytettävän liittymää laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Mikäli Asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, eikä alkaneesta uudesta sopimuskaudesta lähetettyä laskua mitätöidä, ellei Tarjoaja pidä sitä aiheellisena.

Liittymismaksua ei palauteta. Näitä sopimusehtoja noudatetaan Asiakkaan ja Tarjoajan välisissä suhteissa ensisijaisesti, jollei palvelun omissa sopimusehdoissa toisin mainita, tai pakottavasta lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu.